รับสมัคร : 24 กันยายน 2550 - 8 ธันวาคม 2550
รายละเอียด http://www.it.kmitl.ac.th/admission.php 
กรอกใบสมัคร http://intranet.it.kmitl.ac.th/register/bachelor_direct_51

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับตรงและโควต้า ปีการศึกษา 2551

Comment

Comment:

Tweet